psycholog, psychoterapeuta, terapeuta kognitywny

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (Warszawa)

Diagnoza psychologiczna jest złożonym procesem, polegającym na pozyskiwaniu oraz integrowaniu danych uzyskanych różnymi metodami w celu sformułowania, a następnie weryfikacji hipotez diagnostycznych, dotyczących zgłaszanych problemów. Trudności i objawy pacjenta rozpatrywane są w kontekście indywidualnym oraz środowiskowym.

Proces diagnostyczny obejmuje:

 1. Wywiad z obojgiem rodziców lub pełnoletnim pacjentem (90-120 min.).
 2. Spotkania z pacjentem. Ich liczba ustalana jest na pierwszym spotkaniu i zależy od celów diagnozy oraz zaplanowanych badań. Zwykle są to 3-4 spotkania, z których każde trwa 50 min.
 3. Spotkanie podsumowujące z rodzicami (może w nim uczestniczyć również dziecko) lub pełnoletnim pacjentem (50 min.).
 4. Konsultacje postdiagnostyczne służące psychoedukacji na temat zdiagnozowanych trudności, zalecanych form pomocy oraz mające na celu monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji (w razie potrzeby).

Proszę o przyniesienie na pierwsze spotkanie całej posiadanej dokumentacji, która może mieć znaczenie w procesie diagnozy (np. wcześniejszych opinii psychologicznych, pedagogicznych, opinii od nauczycieli, orzeczeń, zaświadczeń lekarskich, wyników badań, książeczki zdrowia itp.).

Na wniosek rodziców lub pełnoletniego pacjenta psycholog-diagnosta może przygotować podsumowanie diagnozy psychologicznej w formie pisemnej opinii, która zawiera opis zgłaszanych trudności, zastosowanych metod diagnostycznych, uzyskanych wyników, a także wniosków oraz zaleceń postdiagnostycznych. Dokument jest dodatkowo płatny.

W gabinecie przeprowadzam diagnozę psychologiczną oraz neuropsychologiczną m.in. w kierunku:

 • całościowych zaburzeń rozwoju u dzieci i dorosłych (zaburzeń ze spektrum autyzmu, z tym zespołu Aspergera),
 • zaburzeń hiperkinetycznych (ADHD),
 • aktualnego poziomu rozwoju intelektualnego,
 • przyczyn trudności szkolnych (m.in. specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych: dysleksji, dysortografii, dyskalkulii),
 • zaburzeń osobowości, lękowych, depresyjnych i in.

Posiadam uprawnienia do stosowania licznych narzędzi diagnostycznych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W procesie diagnozy łączę biologiczne oraz psychologiczne rozumienie specyfiki funkcjonowania osoby.

Przykładowe narzędzia, z których korzystam na co dzień w swojej praktyce:

 • Skale Inteligencji Stanford-Binet 5,
 • IDS-2 – Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży,
 • IDS-P – Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym,
 • TRJ – Test Rozwoju Językowego,
 • Baterie metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych (dla dzieci od 7 roku życia),
 • ADOS-2 – Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • ADI-R – Wywiad Do Diagnozy Autyzmu (wersja zrewidowana),
 • ASRS – Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu,
 • Conners 3 – Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD i Zaburzeń Współwystępujących,
 • MOXO dCPT – komputerowy test ciągłego wykonywania z systemem dystraktorów (diagnoza w kierunku ADHD),
 • DIVA 5 – Wywiad Diagnostyczny ADHD u Dorosłych,
 • MMPI-2 – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości-2,
 • NEO-Pi-R, NEO-FFI – Inwentarze Osobowości
  i wiele innych.

Współpracuję ściśle z lekarzami specjalistami: psychiatrami dzieci i młodzieży oraz psychiatrami dorosłych.